Marathi Kavita Aai Sathi

Marathi Kavita Aai Sathi 

  आई एक नाव असतं
घरातल्या घरात
गजबजलेलं नाव असतं |

सर्वात असते तेव्हा
जाणवत नाही
आता नसली कुठंच
तरीही नाही म्हणवत नाही

जत्रा पांगते पालं उठतात
पोरक्या जमिनीत
उमाळे दाटतात

आई मनामनात तशीच
जाते ठेऊन काही
जिवाचं जिवालाच कळावं
असं
जाते देऊन काही

आई असतो एक धागा
वातीला उजेड दावणारी
समईतली जागा

घर उजळत तेव्हा
तिचं नसत भान
विझून गेली अंधारात की
सैरावैरा धावायलाही
कमी पडतं रान |

पिकं येतात जातात
माती मात्र व्याकुळच
तिची कधीच
भागत नाही तहान
दिसत काहीच नसतं डोळ्यांना
तरी खोदत गेलो खोल खोल
की सापडतेच अंत करणातील खाण

याहून का निराळी असते आई?
ती घरात नाही तर मंग
कुणाशी बोलतात
गोठ्यातील हंबरणाऱ्या गायी?

आई खरंच काय असते ?
लेकराची माय असते
वासराची गाय असते
दुधाची साय असते
धरणीची ठाय असते |

आई असते जन्माची शिदोरी
सरतही नाही
उरतही नाही

आई एक नाव असतं
नसते तेव्हा घरातल्या घरात
गजबजलेलं गाव असतं

 

Most Reading